Nasze interwencje:

11.08 Zalana posesja Sikorskiego

11.08 Zalana posesja Aleja Wojska Polskiego

11.08 Woda zalewa budynek Paderewskiego

Zapraszamy do nabycia kalendarzy na 2017!!!

stat4u
ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNEpar.1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „ Ochotnicza Straż Pożarna w Tomkowicach” zwana dalej OSP.

par.2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. -prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

par.3. Siedziba OSP znajduje sie miejscowości Tomkowice.

par.4. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

par.5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

par.6. Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

par.7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

par.8. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby działaniapar. 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz o sposobach ochrony przed nimi.

4. Rozwijanie wśród członków ochotniczej staży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.

5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.


par. 10. Zadania i cele wymienione w par.9 OSP. realizuje przez:

1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej

2. Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4. Prowadzenia podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.

7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ III


Członkowie, prawa i obowiązkipar. 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem :

1.Osób wymienionych w art.44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.nr.20poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).
2. Członków innych jednostek OSP.

par. 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.

par. 13. Członkowie OSP dzielą się na:

1. Członków czynnych,
2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3. Wspierających,
4. Honorowych.

par. 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

" W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia."

par. 15

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2.Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą mają prawo głosowania i być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

par. 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

par. 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.

par. 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1. Wybierać i być wybierani do władz OSP,
2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5. Używać munduru i odznak.

par. 19. Do obowiązków członka czynnego należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4. Dbać o mienie OSP,
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

par. 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

par. 21. Członkostwo ustaje na skutek:

1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3. Skreślenia z powodu:
a. nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
b. wstąpienia do innej jednostki OSP.
4. Likwidacji OSP,
5. Śmierci,
6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

par. 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomieniu o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w par.18 i 19 niniejszego statutu.

par.23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

par. 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV


Władze stowarzyszenia OSPpar.25. Władzami OSP są:

1. Walne zebranie,
2. Zarząd,
3. Komisja rewizyjna.

Walne Zebraniepar.26. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

par.27. Do kompetencji walnego zebrania należy:

1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniau OSP,
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP
4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7. Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabyciu i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu zdobyciu środków trwałych
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

par.28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.

par.29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

par.30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

par.31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1. Z własnej inicjatywy, 2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
4. Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

par.32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania

par.33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP, są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków

par.34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

par.35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

Zarządpar.36 .pkt 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.

pkt.2. Zarząd może dokoptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.

par.37. Do zadań zarządu należy:

1. Reprezentowanie interesów OSP,
2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3. Zwoływanie walnego zebrania,
4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie w statucie,
5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków , także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,
6. Udzielenie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnienie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak
11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych,
12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.

par.38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

par.39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

par.40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

par.41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

par.42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:

1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP, do wykonania zadań operacyjno - technicznych,
2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych,
6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP, oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7. Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

par.43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1. Pochwałę ustną,
2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży
3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

par.44. Za nie właściwe wykonywanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1. Upomnienia ustne,
2. Nagana w rozkazie naczelnika straży,
3.Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

Komisja Rewizyjnapar. 45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3. Przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

par.46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

par.47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udziałów w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

par.48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.